Logo CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN
Powróć do: SENIORZY

Wspieraj Seniora

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej „seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, oraz środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19,
  2. osób poniżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji Centrum Usług Społecznych.