Logo CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN
Powróć do: RODZINA I DZIECKO

Rodziny Wspierające

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIDWIN
POSZUKUJE RODZINY CHĘTNE DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ

Zachęcamy mieszkańców gminy Świdwin do wspierania rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci w formie pełnienia FUNKCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadania rodziny wspierającej mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, pomocy w organizacji dzieciom czasu wolnego (wycieczki do kina, teatru, na imprezy o charakterze rekreacyjnym, edukacyjnym, sportowym), pomocy w odrabianiu lekcji i przygotowaniu do zajęć szkolnych, kontakty i współpraca ze szkołą, itp.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Centrum Usług Społecznych na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Jest to praca w wolontariacie dla osób zaangażowanych społecznie, chętnych do dzielenia się własnym doświadczeniem i wolnym czasem.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin.